SUBHUMAN THEATRE

“Един човек“ на Венелин Шурелов

Проектът “Един човек” е предложение за изграждане на високотехнологична интерактивна инсталация в публично пространство. Инсталацията е комплексно технологично съоръжение с множество строго определени функции. Визуално обектът представлява:

  1. Антропоморфна фигура, изградена от:

1.1.                  Модулна стоманена фермова конструкция

1.2.                  Двустранно разположени LED екрани 42 бр. iMPOSA®E III Display с обща площ 62 м2 *

  1. Към екраните се подава динамично съдържание, което се генерира от компютърен алгоритъм в условно два режима.

2.1.                  Първият режим е свързан със сигнал получаван регулярно от камера на живо и система за проследяване на движението (motion tracking). През определен интервал от време, кратък запис от видеонаблюдението се качва на някои от екраните, като всеки от тях е “уловил” един или няколко минувачи. Така голямото “екранно тяло” ще изглежда съставено от множество други по-малки фигури, рефлектирайки “пулсът” на града.

2.2.                  Вторият режим е вграждане/добавяне на временно запазени кратки записи от последните 24 часа. Тези записи ще бъдат организирани динамично, посредством специален компютърен алгоритъм. В технологично отношение това е най-иновативната част от проекта. С широкото навлизане на технологиите в нашето ежедневие, компютърното управление на множество системи свързани с инфраструктура и околна среда, количеството на данни, често събирани от сензори в реално-време се увеличава в геометрична прогресия. Този вид данни формират едно ново информационно пространство, наричано – BigData. Желанието ни е да създадем програмен код, който да работи с подобни данни – Big Data, чрез събиране, анализ и визуализация на информация свързана с града, неговата динамика, качеството на околната среда и пр. Визуализирането и интерпретирането на тази информация като артистичен материал, ще предостави една нова перспектива към града и неговите жители.

Двата режима за генериране на екранно съдържание работят синхронно в изграждането на една хомогенна визуална среда.

Инсталацията “Един човек” попада в категорията на процес-ориентираното изкуство, в което начините за взаимодействие с творбата са съставен и съдържателен елемент. Чрез своята функционалност произведението е отделено от контрола на автора и представлява гъвкава структура, зависеща от поведението на хората и промяната на околната среда. Мястото, на което е разположена творбата изисква такъв подход. Съвременните технологии позволяват да се изграждат системи с отворен достъп, с по-скоро либерален, отколкото авторитарен начин на функциониране. Изграденият на този принцип обект би бил добро отражение на обществения образ в настоящия момент.

Фигурата, която доминира в публичното пространство не е конкретна историческа личност, а сбор от едно постоянно актуализиращо се множество от случайни минувачи или нарочни посетители. Интерактивният елемент води до възможност за игрови взаимоотношения, но би могло до доведе до остри социални послания. Изграждането на подобна платформа би била добър знак за развитието на демократичните процеси у нас.

Предложението, което отправяме към комисията е да развием съвместно със Софийска община проекта в следващ етап, наречен Платформа за екранни изкуства. Предлагаме да реконфигурираме отделните LED дисплеи и металната модулна конструкция, така че да образуват екран със стандартни пропорции. Той ще е с приблизителни размери 12 х 7 м., разположен в активна зона в публичното пространство, която можем да уточним след внимателно обсъждане и анализ на градската среда. Фондация ДА ЛАБ може да се ангажира с организацията: административна и тематична на съдържанието, представено на тази медийна платформа. Нашата представа е свързана със създаване на една алтернатива за представяне на широк спектър от екранни изкуства: експериментален филм, видео арт, фестивални прожекции, селекция от късометражни филми и т.н.

“Платформа за екранни изкуства” ще е достъпна за различни културни организации и институции, за организатори на фестивали, за групови и самостоятелни авторски проекти.

Предложението ни има за цел да осигури устойчивост на инициативата свързана с развитието на изкуство в публична среда, както и да удължи ползата от инвестираните в проекта публични средства.

Кандидатстваща организация Фондация ДА ЛАБ

 Фондацията е учредена през 2018 г. от Галина Димитрова-Димова, Антони Райжеков и Венелин Шурелов. Целта и е да развива, изследва и популяризира дигиталните изкуства в България. Да инициира и участва като партньор в проекти и съвместни инициативи в сферата на съвременното изкуство и култура. Да изгражда мрежи за развитие на художествени практики, смесващи изкуство и технологии, между изследователски центрове, университетски и академични структури, технологични институти, музеи и галерии, държавни, общински и неправителствени организации в България и чужбина.